SRC BELGESİ

SRC1 Belgesi | SRC2 Belgesi | SRC3 Belgesi | SRC4 Belgesi | SRC5 Belgesi

 • Anasayfa
 • İletişim
 • SRC Belgesi Nasıl Alınır?
 • 9 Haziran 2013 ÜDY Soruları
 • 30 Haziran 2012 SRC1 Çıkmış Sorular
 • 30 Haziran 2012 SRC2 Çıkmış Sorular
 • 30 Haziran 2012 SRC3 Çıkmış Sorular
 • 30 Haziran 2012 SRC4 Çıkmış Sorular
 • 30 Haziran 2012 SRC1 Cevaplar
 • 30 Haziran 2012 SRC2 Cevaplar
 • 30 Haziran 2012 SRC3 Cevaplar
 • 30 Haziran 2012 SRC4 Cevaplar
 • Src Belgesi Nedir?
 • SRC Nedir?
 • Src Belgesi kim tarafından verilir?
 • Src Belgesi almamanın cezası var mıdır?
 • Src Belgesi Türleri Nelerdir?
 • SRC1 Belgesi Nedir?
 • SRC2 Belgesi Nedir?
 • SRC3 Belgesi Nedir?
 • SRC4 Belgesi Nedir?
 • SRC5 Belgesi Nedir?
 • SRC1 Belgesini aldığımda hangi araçları kullanabilirim?
 • SRC2 Belgesini aldığımda hangi araçları kullanabilirim?
 • SRC3 Belgesini aldığımda hangi araçları kullanabilirim?
 • SRC4 Belgesini aldığımda hangi araçları kullanabilirim?
 • SRC5 Belgesini aldığımda hangi araçları kullanabilirim?
 • SRC1 Belgesi aldığımda SRC2 Belgesi de almam gerekir mi?
 • SRC2 Belgesi aldığımda SRC1 Belgesi de almam gerekir mi?
 • SRC3 Belgesi aldığımda SRC4 Belgesi de almam gerekir mi?
 • SRC4 Belgesi aldığımda SRC3 Belgesi de almam gerekir mi?
 • Sınavsız SRC Belgesi Nasıl Alınır?
 • SRC Belgesinden Nasıl Muaf Olunur?
 • SRC Belgesi Fiyatı Nedir?
 • SRC1 Belgesi Fiyatı Nedir?
 • SRC2 Belgesi Fiyatı Nedir?
 • SRC3 Belgesi Fiyatı Nedir?
 • SRC4 Belgesi Fiyatı Nedir?
 • SRC5 Belgesi Fiyatı Nedir?
 • SRC Sınav Sorularına nasıl ulaşabilirim?
 • SRC belgesi sınavında kaç soru sorulur?
 • SRC belgesi sınavında başarılı olmak için kaç puan almak gerekir?
 • SRC belgesi sınavında başarılı olmak için kaç soruya doğru cevap vermek gerekir?
 • SRC belgesi sınavında her soru kaç puandır?
 • SRC Belgesi
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
 • İlk Yardım Eğitimi
 • İlk Yardım Sertifikası
 • Forklift Ehliyeti
 • Ping your blog, website, or RSS feed for Free
  domain domain

  9 Haziran 2013 ÜDY Soruları

  9 HAZİRAN ÜDY3 SORULARI

   

  1. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı alanında acentelik yapmak üzere yetki belgesi almak için başvuranların aşağıdakilerden
  hangisini yerine getirmeleri şarttır?
  A. L1, N1 veya N2 yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerden en az birisiyle acentelik
  sözleşmesi bulunması
  B. K1 yetki belgesi sahibi bir gerçek kişiyle acentelik sözleşmesi bulunması
  C. M1 ve N2 yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerle acentelik sözleşmesi bulunması
  D. C2 veya L2 yetki belgesi sahiplerinden en az birisiyle imzalanmış bir acentelik
  sözleşmesi bulunması

  2. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi uluslararası taşımaların kapsamı içinde yer almaz?
  A. Türkiye'den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımalar
  B. Yabancı plakalı araçlar tarafından Türkiye içinde iki nokta arasında yapılan taşımalar
  C. İndirme, bindirme ve/veya yükleme, boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu
  ülke dışındaki ülkeler olan üçüncü ülke taşımaları
  D. Türkiye'ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşya ve kargonun
  varış yerlerinden, karayoluyla gelen yolcunun, eşya ve kargonun ise sınır kapıları
  dışındaki gümrük idarelerinden, karayolu taşıtlarıyla üçüncü ülkelere yapılan taşımalar

  3. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre M2 yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel
  kişilerin yurtiçinde faaliyet gösterebilmeleri için örgütlenmelerini hangi şekilde
  tamamlamış olmaları şarttır?
  A. Aynı ünvanla her coğrafi bölgede 2’şer ilde olmak üzere en az 14 ilde acente veya şube
  şeklinde.
  B. Aynı ünvanla, beş coğrafi bölgede 3’er ilde olmak üzere en az 15 ilde acente veya şube
  şeklinde
  C. Aynı ünvanla, her coğrafi bölgede 3’er ilde olmak üzere en az 21 ilde acente veya şube
  şeklinde
  D. Aynı ünvanla, her coğrafi bölgede 1’er ilde olmak üzere en az 7 ilde acente veya şube
  şeklinde

  4. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre G3 yetki belgesi için başvuranların acentelik
  sözleşmesi yapabileceği yetki belgesi türleri aşağıdakilerden hangisidir?
  A. M1, P1, P2
  B. N2, M2, P2
  C. M2, P1, P2
  D. M3, P1, P2

  5. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Hukuku tarafından düzenlenmez?
  A. Bireylerin temel hak ve özgürlükleri
  B. Devletin nitelikleri
  C. Hangi fiillerin suç teşkil ettiği
  D. Devlet organlarının görev ve yetkileri ÜDY 3

  6. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
  yanlıştır?
  A. Taşıtın yaşı, fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak
  hesaplanır
  B. Sözleşmeli taşıt kullanım oranı hesabında; her özmal taşıta karşılık farklı cinsten
  taşıt/taşıtlar dikkate alınır
  C. Çekiciler yarı römorkları ile birlikte bir birim taşıt sayılırlar
  D. Soğutma tertibatı bulunanlar hariç römork ve yarı römorklarda yakıt deposu
  bulundurulamaz

  7. Türk Ticaret Kanunu’na göre, eşyanın zıyaı veya hasarı ile geç tesliminden dolayı
  taşıyana karşı her türlü tazminat istem hakkı, ne kadar süre içerisinde yargı yoluna
  başvurulmadığı takdirde düşer?
  A. 6 ay
  B. 1 yıl
  C. 2 yıl
  D. 3 yıl

  8. Kendi nam ve müvekkili hesabına kıymetli evrak ve menkul eşya alıp satan kimse
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Ticari mümessil
  B. Komisyoncu
  C. Akit yapma yetkisine haiz acente
  D. Aracı acente

  9. İş Kanununa göre, hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar
  süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi en az kaç
  saat olarak kararlaştırılmış sayılır?
  A. 20
  B. 24
  C. 30
  D. 45

  10. Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre, tam ve dar mükellef ayrımı aşağıdakilerden
  hangisine göre yapılır?
  A. Türkiye’de kaldığı süreye göre
  B. İkametgâhlarına göre
  C. Sermayenin büyüklüğüne göre
  D. Kurumun kanunî veya iş merkezlerinin Türkiye`de bulunup bulunmadığına göre ÜDY 3

  11. Aşağıdakilerden hangisi vergi ile ilgili olarak mükellefe tebliğ olunan evrakı hükümsüz kılmaz?
  A. Mükellef adının yazılmaması
  B. Vergi nev’inin ve miktarının yazılmamış olması
  C. Dava açma süresinin yazılmaması
  D. Mükellefin açık adresinin yazılmamış olması

  12. Medeni Hukuk açısından yargısal erginliğe hangi mahkeme karar verir?
  A. Asliye Hukuk Mahkemesi
  B. Asliye Ceza Mahkemesi
  C. Ağır Ceza Mahkemesi
  D. Sulh Hukuk Mahkemesi
  13. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?
  A. Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
  B. Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari olmayan taşımalar
  C. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
  D. Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve
  bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar

  14. Aşağıdakilerden hangisi taşıyıcının yasal sorumluluklarından değildir?
  A. Taşıyıcının eşyayı koruma yükümlülüğü
  B. Taşıyıcının malı belli sürede taşıma yükümlülüğü
  C. Taşıyıcının talimatlara uyma yükümlülüğü
  D. Taşıyıcının yükleme boşaltma yükümlülüğü

  15. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, H ve R türü yetki belgesi sahipleri; aşağıdaki
  yetki belgesi sahiplerinden hangileri ile sözleşme yapamazlar?
  A. K1
  B. K2
  C. K3
  D. L1

  16. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahiplerinin sorumlulukları
  açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A. Yetki belgesi sahipleri, kendi adlarına acentelerinin acentelik sıfatıyla yapmış oldukları
  faaliyetlerden sorumludurlar
  B. Acenteler ve taşıma işleri komisyoncularının, bu sıfatla yapmış oldukları faaliyet ve
  işlemlerden, taşımacılar sorumludurlar
  C. Yetki belgesi sahipleri, taşımaların ilgili mevzuata, Türkiye’nin taraf olduğu anlaşma ve
  sözleşmelere uygun olarak yürütülmesinden sorumludurlar
  D. Yetki belgesi sahipleri Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na uygun olarak faaliyette
  bulunmaktan sorumludurlar ÜDY 3

  17. CMR Sözleşmesi aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde uygulanmaz?
  A. Uluslararası posta anlaşmaları gereğince yapılan taşımalarda
  B. Uluslararası eşya taşımalarında
  C. Uluslararası kargo taşımalarında
  D. Uluslararası yük taşımalarında

  18. CMR Konvansiyonuna istinaden yapılan bir taşımada ortaya çıkabilecek ihtilafın
  çözümü için aşağıdaki mahkemelerden hangisinde dava açılamaz?
  A. Eşyanın taşıyıcıya teslim edildiği yerin ulusal mahkemelerinde
  B. Davalı ve davacının üzerinde akitçe uzlaşma olmaksızın, tarafsız bir ülkenin
  mahkemelerinde
  C. Davalının ikamet ettiği ülkenin mahkemelerinde
  D. Taşıyıcının eşyayı teslim ettiği yerin ulusal mahkemelerinde

  19. CMR Sözleşmesine göre azami sorumluluk miktarına ilişkin aşağıdaki bilgilerden
  hangisi yanlıştır?
  A. Kısmen kaybından dolayı tazminat ödemekle sorumlu tutulduğunda, bu tazminat yükün
  taşınmak üzere kabul edildiği yer ve zamandaki kıymetine göre hesaplanır.
  B. Tamamen kaybından dolayı tazminat ödemekle sorumlu tutulduğunda, bu tazminat
  yükün taşınmak üzere kabul edildiği yer ve zamandaki kıymetine göre hesaplanır.
  C. Tazminat, eksik brüt ağırlığın beher kilogramı başına 8.33 hesap birimini aşmayacaktır.
  D. CMR’de belirlenen tazminat miktarları arttırılamaz.

  20. Antrepoda sayım sonucunda eksik çıkan eşya hakkında Gümrük Kanununa göre
  hangi ceza verilir?
  A. Gümrük Vergi ve Resimleri Kadar Para Cezası
  B. Gümrük Vergi ve Resimlerinin 3 Katı Para Cezası
  C. Eşyanın CIF Kıymeti Kadar Para Cezası
  D. 3 Ay Hapis Cezası

  21. Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun tescil tarihinden itibaren bir konteynerin
  ne kadar süre içerisinde ihracı zorunludur?
  A. 1 ay
  B. 3 ay
  C. 6 ay
  D. 12 ay

  22. TIR Sözleşmesi kapsamında TIR Karnesi ile yapılan bir taşımaya ilişkin olarak
  aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A. Karayolu Taşıtı Onay Belgesi karayolu ile uluslararası eşya taşımacılığı yapan taşıtların
  TIR Sözleşmesinde belirtilen teknik şartlara haiz olduğunu gösteren belgedir
  B. Karayolu Taşıtı Onay Belgesi ancak tezkiye edilen firmaların araçları için düzenlenebilir
  C. Kamyonlar için Karayolu Taşıtı Onay Belgesi aranmaz
  D. Çekiciler için Karayolu Taşıtı Onay Belgesi aranmaz ÜDY 3

  23. Tezkiye edilen C2 yetki belgesi sahibi bir firmanın Karayolu Taşıtı Onay Belgesi
  alınmış 16 özmal ve 8 adet sözleşmeli aracı bulunması halinde TIR Karnesi kotası
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A. 70 adet
  B. 80 adet
  C. 90 adet
  D. 100 adet

  24. İskenderun ve Gemlik Gümrük İdaresinden yük alan bir araca ait TIR Karnesi kaç
  adet varış gümrük idaresi yazılabilir?
  A. 1
  B. 2
  C. 3
  D. 4

  25. Aşağıdakilerden hangisi TIR karnesi kapsamında taşınmayacak ürünlerdendir?
  A. İşlenmiş tütün
  B. Ham tütün
  C. Şeker pancarı
  D. Yaş sebze ve meyve

  26. Peşin ihracatlarda, bedelin gelmesi ve döviz alım belgesine bağlanması halinde
  ihracatın kaç ay içerisinde gerçekleştirilmesi şarttır?
  A. 12
  B. 18
  C. 24
  D. 36

  27. Akreditiflerde ihracatçının bankasının ödeme garantisi verdiği akreditif türü
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Dönülebilir
  B. Dönülemez
  C. Teyitli
  D. Teyitsiz

  28. FOB’da satıcının teslim yükümlülüğü ne zaman yerine getirilmiş olur?
  A. Belirlenen varış limanına malı gönderebilmek için gerekli tüm giderler ve navlun
  ödendiği zaman
  B. Malın belirlenen varış limanında, gemi bordasında, ithal gümrüğünden geçirmeden
  alıcının emrine hazır tutulmasıyla
  C. Belirlenen yükleme limanında mallar gemi küpeştesini aştığı andan itibaren
  D. Malın belirlenen varış limanında, gemi bordasında, ithal gümrüğünden geçirmeden
  alıcının emrine hazır tutulmasıyla ÜDY 3

  29. Vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt, belge veya kanuni ölçülere
  dayanılarak tespitine imkân bulunmayan hallerde, takdir komisyonları tarafından
  takdir edilen ya da vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi
  inceleme raporlarında belirtilen matrah üzerinden verginin tarh olunması işlemi
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A. İkmalen vergi tarhı
  B. İdarece vergi tarhı
  C. Re'sen vergi tarhı
  D. Tahrire göre vergi tarhı

  30. “Müşteri tatmininin sağlanması” konusunda aşağıdaki açıklamalardan hangisi
  yanlıştır?
  A. Müşteri tatmininin oluşması için sunulan hizmet kapsamının müşteri beklentilerini tam
  olarak karşılaması gereklidir
  B. Sunulan hizmet kapsamının müşteri beklentilerini aşması durumunda müşteri
  memnuniyeti ve müşteri sadakati seviyesi yükselir
  C. Sunulan hizmet kapsamında müşteri tarafından bilinmeyen ve talep edilmeyen ancak
  sağlanması zorunlu şartlar da mevcuttur
  D. Müşteriye sunulan hizmet kapsamı müşteri tarafından her zaman tam ve yeterli olarak
  algılanabilir

  31. Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetimi'nin işletmelerde uygulamaya konma aşamaları arasında yer almaz?
  A. Geleneksel Aşama
  B. Müşteri Bilinci Aşaması
  C. Süreç İyileştirme Aşaması
  D. Takım Stratejisi Aşaması

  32. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kullandığı fiyat belirleme yöntemlerinden biri
  değildir?
  A. Maliyete yönelik fiyatlandırma
  B. Psikolojik fiyatlandırma
  C. Dönemsel fiyatlandırma
  D. Rekabete yönelik fiyatlandırma

  33. Bir ürünün pazarda çok iyi tanınır duruma geldiği ve satışların artmayı sürdürdüğü
  aşama aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Gelişme aşaması
  B. Büyüme aşaması
  C. Pazara giriş aşaması
  D. Olgunluk aşaması ÜDY 3

  34. Aşağıdakilerden hangisi “çalışanların belirli bir dönemdeki fiili başarı durumlarını ve geleceğe yönelik gelişme potansiyellerini belirleyen çalışmaları tanımlamaktadır?
  A. Motivasyon
  B. Eşgüdümleme
  C. Kariyer planlama
  D. Performans değerleme

  35. Bir işletmede insan kaynakları sistemi, aşağıdakilerden hangisinin bir alt öğesidir?
  A. Yönetim sisteminin
  B. Ar-Ge sisteminin
  C. Finans sisteminin
  D. Üretim sisteminin

  36. Bir işe ait her türlü detayın (gerekli araçlar, çalışanın sahip olması gereken yetkinlikler v.b.) belirlenmesine ne ad verilir?
  A. İş tanımlaması
  B. İnsan kaynakları yönetimi
  C. İş analizi
  D. İş gören seçimi

  37. Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetimi sistemi içerisindeki Ölçme ve
  Değerlendirme Maliyetlerinden birisidir?
  A. Kalite planlaması
  B. Tedarikçi garantisi
  C. Stok değerlemesi
  D. Kalite eğitimi

  38. Mobil veri iletişim sisteminde araç takibinde aşağıdakilerden hangisi mümkün
  değildir?
  A. Aracın hızı kontrol edilir
  B. Aracın rotası kontrol edilir
  C. Sürücünün hata yapması engellenir
  D. Aracın varış süresi görülebilir

  39. Aşağıdakilerden hangisi lojistik bölümünün fonksiyonlarındandır?
  A. Araç seçimi
  B. Ödemenin takibi
  C. Finansal raporlama
  D. Halkla ilişkiler ÜDY 3

  40. Aşağıdaki raf sistemlerinden hangisi lojistik faaliyetlerde kullanılmaz?
  A. Sırt sırta raf sistemi
  B. Kayar raf sistemi
  C. Hareketli raf sistemi
  D. Merkezi raf sistemi

  41. Aşağıdakilerden hangisi tedarikçiler ile şirket arasında gerçekleşen rota seçimi, taşıma, araç- kargo takibi, v.b lojistik faaliyetler olarak adlandırılır?
  A. Tersine lojistik
  B. Giden lojistik
  C. Gelen lojistik
  D. Üçüncü taraf lojistik

  42. Gümrük Kanununa göre “dökme” gelen eşyada hangi miktarı aşmayan eksiklik ve
  fazlalık için “Özet Beyan Noksanlık/Fazlalık Takibatı” yapılmaz?
  A. % 1
  B. % 2
  C. % 3
  D. % 4

  43. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, uluslararası kıymet sözleşmelerine göre
  belirlenecek, ithal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamına,
  ihraç eşyası için ise FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamına ne denir?
  A. FOB kıymeti
  B. CIF kıymeti
  C. Gümrüklenmiş değer
  D. Gümrük vergileri

  44. Aşağıdakilerden hangisi sıvı veya gaz haldeki yüklerin taşınmasında kullanılan
  konteyner çeşitidir?
  A. Platform konteyner
  B. Soğutmalı konteyner
  C. Tank konteyner
  D. Dökme yük konteyner

  45. Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesinde aş ağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A. Sarp sınır kapısı - Ardahan - Gürcistan
  B. Gürbulak sınır kapısı - Şırnak - İran
  C. Dereköy sınır kapısı - Kırklareli - Bulgaristan
  D. Hamzabeyli sınır kapısı - Edirne – Yunanistan ÜDY 311

  46. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanıldığı
  için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen teminat bedeli nedir?
  A. Taşıtın kasko değeri
  B. Taşıtın kasko değerinin yarısı
  C. Gümrüklenmiş değeri
  D. FOB değeri

  47. ADR’e göre; aşağıdakilerden bir veya birkaçı gerçekleştiğinde taşımacı tarafından
  kaza veya olay yetkili makamlara rapor edilir. Hangi olayda rapor düzenlemeye gerek
  yoktur ?
  A. Yetkili makamlar olaydan haberdar olmuşsa
  B. Personel yaralanmışsa,
  C. Eşya veya çevreye hasar verilmişse.
  D. Yükün teslimatı zamanında yapılmamışsa

  48. İG Kanunu’na göre, işçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep
  hakkına sahip olan işveren, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı
  zamandan en az kaç gün önce yapmak zorundadır?
  A. 2
  B. 3
  C. 4
  D. 7

  49. AETR’ye göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak mola süresi kaç dakikadan az olamaz?
  A. 10
  B. 15
  C. 20
  D. 30

  50. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, C türü yetki belgelerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A. C2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar 20
  yaşından büyük olamaz
  B. C1 yetki belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya
  taşımaya mahsus en az 1 adet özmal birim taşıta sahip olmaları şarttır
  C. C3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya
  mahsus en az 2 adet özmal birim taşıta sahip olmaları şarttır.
  D. C2 yetki belgesi için sözleşmeli taşıt kullanım oranı hesabında kamyonetler dikkate
  alınmaz